Föreningen Apertums integritetspolicy, GDPR

Information som samlas in under besök på sajten, se ”Sajtens integritetspolicy GDPR”.

Styrelsen för föreningen Apertum 2019-12-03

Hantering av medlemmarna personuppgifter inom föreningen Apertum, i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)[1].

Personaluppgiftsansvar

Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgifterna och som ytterst ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

För behandlingen av medlemmarnas personuppgifter är styrelsen för föreningen Apertum ansvarig. Personuppgiftsansvarig utses inom styrelsen.

Behandling av personuppgifter

En personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Med behandling av personuppgifter menas all hantering av personuppgifter, exempelvis insamling, registrering, organisering och lagring.

Vilken information samlar styrelsen om medlemmarna? 

Namn, e-postadress, i förekommande fall  bostadsadress då ingen e-postadress är aktuell, samt uppdrag i föreningen.

Vad används uppgifterna till?

Matrikel, kallelser och andra utskick till medlemmarna (t.ex. allmän information, anmodan om medlemsavgift).

Hur länge sparas personuppgifterna?

Så länge som man är medlem i föreningen. Därefter tas alla personuppgifter bort.

Vad har man för rättigheter som registrerad?

Som medlem kontaktar man styrelsen om frågor som rör personuppgifterna.
För en fullständig redogörelse för rättigheter enligt GDPR, se förordningen.

Tillgänglighet och uppdatering av dokumentet

Detta dokument tillställs alla medlemmar, och successivt sedan nytillkomna medlemmar. Om ändringar sker i dokumentet skickas det på nytt till alla medlemmar.


[1] EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning)

Sajten använder "cookies" (små filer). Genom att fortsätta på sajten accepterar du cookies. This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer. Learn more.