Kategorier
om föreningen Apertum

platser och mötesformer

av sajtadmin och uppdaterad 2021 12 12

Mariatorget, Stockholm
Mariatorget i Stockholm.
Av okänd fotograf.

Bilden på torget, Mariatorget, får representera mötet och samtalet symboliskt.

Under covid-19 epidemin har vi träffats digitalt, främst på zoom.
Det har visat sig fungera riktigt bra och gör det väldigt enkelt att träffas oavsett var man råkar befinna sig geografiskt.

Våra träffar har lite olika form. Avsikten med träffarna är att utveckla och förkovra oss i att samtala på ett sätt som är utvecklande för alla och naturligtvis behöver vi något att samtala om, något som engagerar och känns viktigt. Vi prövar hur och att sättet att samtala kan göra skillnad, men också själva formen på mötet. De digitala mötena kan ha olika längd och ligga på olika tidpunkter med olika intervall, vi prövar oss fram.

Oavsett om vi träffas fysiskt eller digitalt så inleder ibland någon med ett inspel (en introducerande fundering runt ämnet), ibland är det en inbjuden gäst, ibland kan det vara en längre föreläsning följt av eftersnack, ibland är det ett studiebesök (de har hitintills varit fysiska). Fast man kan ju säga att vi alla har gjort någon slags indirekta studiebesök av varandras platser, ofta hemmiljöer, under mötena.

Två samtalsserier:
Efter ett första samtal om samtalandet i sig så kom vi fram till att dem ska vi fortsätta med återkommande, liggande som en tråd intill de andra mötena som kretsar runt olika samhällsfrågor.

Kategorier
att samtala fria funderingar, teasers, förslag till samtal om föreningen Apertum samtalsserien

Det undersökande samtalet

Det undersökande samtalet

Samtal människor emellan, två och två, i mindre eller större grupper, har många olika syften. Projektgruppen möts för att de olika deltagarna utifrån sina kunskaper tillsammans komma fram till en bästa lösning av uppdraget. Ledningsgruppens eller styrelsens ledamöter diskuterar de viktigaste strategiska besluten. I politiska församlingar t ex vid föreningsmöten bryts åsikter och faktaunderlag inom ramen för en formaliserad struktur. I det produktiva samtalet sker lärande och utveckling på arbetsplatserna t ex vid arbetsplatsträffar. (Dilschman & Docherty 2007) .

Gustavsen (1990) talar om den demokratiska dialogen som en viktig beståndsdel i modernt utvecklingsarbete; ”Dialog är en utväxling av synsätt, idéer, argument, dvs ngot som rör sig fram och tillbaka mellan deltagarna. Alla som berörs av en fråga eller sak måste ha möjlighet att delta….helst ska alla också vara aktiva. Därför är det också varje deltagares plikt att också bidra till aktiveringen av andra deltagare.”